ترس در خواب (Sleep Terror) به حالتی در خواب اطلاق می شود که در آن بیمار با جیغ زدن یا فریاد کشیدن  همراه با ترس شدید ، افزایش ضربان قلب و تعداد تنفس، تعریق و سفتی عضلات از خواب بیدار می شود ، ولی بیمار اتفاقی که برایش رخ داده را صبح روز بعد به خاطر نمی آورد.
این رخداد از نظر فیزیولوژی خواب در اثر یک arousal از خواب عمیق (SWS) اتفاق می افتد. ترس از خواب در سنین کودکی شایعتر است و معمولاً بعد از بلوغ خود بخود برطرف می شود.این عارضه معمولاً خوش خیم است و عوارض جانبی برای بیمار بوجود نمی آورد ، ولی با توجه به نگرانی شدیدی که برای والدین ایجاد می کند تشخیص صحیح آن بسیار مهم است. به ویژه تشخیص افتراقی آن با برخی انواع صرع مهم است و نباید از نظر دور بماند.
ترس در خواب دارای جنبه ارثی بوده و در افرادی که سابقه خانوادگی آن را دارند شایعتر است. کمبود خواب از علل مهم تشدید کننده ترس در خواب است.