تشخيص و درمان بيماري هاي شغلي
بيماري هاي شغلي به بيماري هايي گفته مي شوند كه در اثر شغل فرد ايجاد يا تشديد شوند.اكثر اين بيماري ها با موارد غير شغلي مشابه خود تفاوتي از نظر علائم باليني و آزمايشگاهي ندارند. بنابر اين تشخيص ارتباط بيماري با شغل براي اكثر پزشكاني كه در كلينيك ها و مطب كار درمان انجام مي دهند دشوار و در برخي موارد غير ممكن است. با اينحال به دليل اينكه قانون براي بيماري هاي شغلي مزاياي بسياري در نظر گرفته است، تشخيص داده نشدن اين بيماري ها ممكن است حتي سرنوشت مبتلايان به اين بيماري ها را دستخوش تغيير كند.
درمان بيماري هاي ناشي از كار نيز ساده نيست ، در بسياري از موارد بهبودي در آنها مورد انتظار نيست و تقريبا در تمام موارد اين بيماري ها بدون برخي مداخله ها در محيط كار درمان موفقيت آميز نيست و حتي نمي توان جلوي پيشرفت بيماري را گرفت.
مركز تخصصي طب كار دكتر بابايي با فراهم كردن امكانات تشخيصي درماني مرتبط با بيماري هاي شغلي و داشتن قرارداد همكاري با بهترين مراكز آزمايشگاهي و تشخيصي در خدمت شاغلين زحمتكش و كارفرمايان عزيز كشور است.