برای دریافت مقالات دکتر بابایی که در مجلات به چاپ رسیده و یا در کنگره ها و مجامع به صورت سخنرانی مطرح شده است روی لینک های زیر کلیک کنید.این مقالات با گروه هدف کارکنان بیمارستانی نوشته شده است.