معاينات دوره اي و شغلي بيمارستان ها و كاركنان مراكز بهداشتي درماني
در نگاه اول كار در بيمارستان محيطي شيك با پرسنل آرام و راحت را در نظر مجسم مي كند، نمايي كه در اكثر فيلم ها از بيمارستان مي بينيم. اما اگر كمي به كار در بيمارستان ها دقت كنيم ، حجم بالاي وظايف كاري ، ارباب رجوع هاي بيمار و نيازمند كمك ، انواع آلودگي هاي ميكروبي و شيميايي، شيفت هاي كاري طولاني، نياز به تمركز بالا و .... محيط هاي بيمارستاني را تبديل به يكي از خطرناك ترين محيط هاي كاري كرده است.نكته ديگر در اين بين وظايف كاري (Task) هاي متعدد و پيچيده كاركنان مراكز بهداشتي درماني به خصوص شاغلين بخش درمان نظير پزشكان ،پرستاران و بهياران است كه توانايي ايفاي آن وظايف رابطه تنگاتنگي با كيفيت خدمات درماني بيمارستان ها دارد.نكته بسيار مهم ديگر اين است كه كاركنان مراكز بهداشتي درماني معمولا از تحصيلات بالاي دانشگاهي برخوردار بوده و آموزش هاي مرتبط پيچيده ديده اند و تجربه كافي براي ايفاي وظايف شغلي پيچيده را كسب كرده اند و بنابراين به عنوان سرمايه هاي بخش درمان كشور تلقي مي شوند، به راستي پيداكردن پرستار ICU يا ‍‍مجرب ساده است؟اما نكته اينجا است كه به مثابه ي ضرب المثل "كوزه گر از كوزه شكسته آب مي خورد" ، كمترين توجه به سلامت شغلي اين گروه را شاهد بوده ايم.
به اين دلايل است كه حفظ سلامت كاركنان مراكز بهداشتي درماني و پيشگيري از انواع آسيب ها و بيماري ها در آنها يك ضرورت واقعي است.اين مركز با در نظر گرفتن مواجهات پيچيده اين كاركنان و وظايف كاري آنها و با ديدگاه كاملاً تخصصي ، برنامه وي‍ژه سلامت شغلي براي اين گروه را تدوين و در دستور كار قرار داده است. در اين برنامه از انجام يك سري آزمايشات يكسان و ابتدايي براي همه كاركنان خودداري شده و ضمن آناليز مخاطرات و وظايف هر گروه شغلي ، معاينات و آزمون هاي ويژه آن گروه طراحي شده است.
توجه به مواردي نظير مواجهه با دارو هاي بيهوشي و سيتوتوكسيك ، موارد استريليزان ، مواد شيميايي،اشعه راديواكتيو،استرس كاري ،شيفت كاري و كار در شب و ... همراه با توجه به توانايي هايي نظير تمركز بالا و خواب آلوده نبودن در طول شيفت و ...از نكات بارز اين برنامه است.با در نظر گرفتن اين كه اكثريت كاركنان مراكز بهداشتي درماني را خانم ها تشكيل مي دهند ، توجه به مسائلي نظير سلامت جنين در دوران بارداري ، شيردهي و ... از ديگر جنبه هاي اين برنامه است.
وزارت بهداشت با درنظر گرفتن موارد بالا، امتياز ويژه اي براي معاينات شغلي در اعتبار بخشي بيمارستان ها در نظر گرفته و دستورالعمل جديد معاينات كاركنان مراكز بهداشتي درماني را نيز تدوين كرده است. با توجه به اينكه طيق آئين نامه هاي وزارت بهداشت ، مراكز شغلي با تعداد بيش از 499 نفر نيروي كار بايد خدمات سلامت شغلي را از متخصصين طب كار دريافت نمايند، انطباق با مقررات وزارت بهداشت نيز از ديگر مزاياي اين مركز است.