کار و هوشیاری

سخنرانی " کار و هوشیاری "  در برنامه سخنرانی های ماهیانه انجمن علمی طب کار ایران در تاریخ پنجم اردیبهشت 1392 در مرکز توسعه و پژوهش بیمارستان بهارلو تهران توسط دکتر محمد بابایی برگزار خواهد شد.ساعت شروع سخنرانی 8:30 صبح است و علاقه مندان می توانند برای شرکت در سخنرانی  در سایت انجمن به آدرس www.ioma.ir ثبت نام نمایند.
در این سخنرانی بیماری های مختلف ایجاد کننده کاهش سطح هوشیاری ،اهمیت این بیماری ها از دیدگاه شغلی و چگونگی برخورد با این بیماری ها در محیط کار مورد بحث قرار می گیرد.


معاینات بدو استخدام

مرکز بهداشت شمالغرب تهران با همکاری دکتر محمد بابایی کارگاه آموزشی" معاینات بدو استخدام " را برای پزشکان و کارشناسان بهداشت حرفه ای دست اندر کار این معاینات در تهران برگزار می کند.
نظر به اهمیت این معاینات در انتخاب شغل مناسب برای افراد و پیش گیری از بروز بیماری های شغلی ،آشنایی با آخرین روش های تشخیصی در این معاینات و نیز بیماری های مهمی که در این معاینات باید مورد بررسی قرار بگیرند در این کارگاه آموزش داده خواهد شد.
علاقه مندان برای اطلاع از تاریخ و چگونگی ثبت نام برای شرکت در این کارگاه می توانند با واحد بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شمالغرب به شماره تلفن 44563251 تماس حاصل نمایند.